SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE WEBSITE DEPOT SI D.O.O.

SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Družba WEBSITE DEPOT SI d.o.o. opravlja v okviru svoje egistrirane dejavnosti več storitev, posebej pa še naslednje storitve:

-izdelava spletnih strani

-optimizacija spletnih strani

-izdelava spletnih trgovin

-spletno oglaševanje

-grafično oblikovanje

-urejanje spletnih portalov

-izdajanje časopisov, revij in drugega promocijskega materiala

(v nadaljevanju: storitve)

 

2.člen

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo tako za vse prej navedene storitve, kakor tudi za nove, v okviru registrirane dejavnosti. Za točno določeno storitev se s vsakokratnim naročnikom sklene posebna pogodba. V tem primeru imajo določila sklenjenih pogodb prednost pred splošnimi pogoji poslovanja.

 

3.člen

Definicija posameznih izrazov v teh splošnih pogojih poslovanja:

1.Storitev: vsaka dejavnost, ki jo opravlja družba WEBSI DEPOT SI d.o.o.

2.Ponudnik storitev: družba WEBSITE DEPOT SI d.o.o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica (Matična številka:8492379000; davčna številka:72328363)

3.Naročnik storitev: vsaka pravna ali fizična oseba, ki pisno ali preko spletne strani naroči ponudnikovo storitev.

4.Uporabnik storitev: vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja ponudnikove storitve.

5.Stranka: vsak naročnik ali uporabnik ponudnikovestoritve.

 

4.člen

Pri medsebojnem poslovanju bosta ponudnik in naročnik ravnala kot dobra gospodarja. Vse morebitne spore bosta reševala sporazumno. V kolkor to ne bo možno, bosta reševala z meditacijo. V kolikor še to ne bo rešljivo, je za rešitev spora pristojno sodišče v Mariboru.

 

5.člen

Ti splošni pogoji poslovanja se objavijo na spletni strani websitedeposlo.com in veljajo od dneva objave.

 

6.člen

Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da kdaj koli spremeni te splošne pogoje poslovanja ter jih objavi na svoji spletni strani. V tem primeru lahko stranka ugovarja v roku 15 dni po objavi. V kolikor ne ugovarja, se upošteva, da se stranka strinja z objavljenimi spremembami.

CENIK STORITEV

  1. člen

Ponudnik in stranka se za ceno storitve dogovorita v vsakokratni pogodbi. Na spletnih straneh so objavljene cene določenih kompletnih storitev (paketi) in osnovne urne postavke za posamezne storitve.

Vse cene so v evrih in ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV), v kolikor ni to posebej navedeno.

 

PLAČILNI POGOJI

8.člen

Plačilni pogoji so navedeni na vsakokratnem računu za opravljeno storitev. Rok za plačilo opravljene storitve je 15 (petnajst) dni od izstavitve računa.

 

9.člen

V kolikor naročnik v roku 15 (petnajst) dni ne plača računa, ga ponudnik pisno opozori, da bo prekinil dobavo storitev na stroške naročnika. To lahko naredi po preteku 30 (dnevnega roka) od izstavitve računa. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo na strani naročnika.

 

NAROČNIŠKA POGODBA

10.člen

Za izvajanje storitve skleneta ponudnik in naročnik ustrezno pogodbo v kateri določita storitev, ceno, rok izvedbe, plačilne pogoje ter druge medsebojne obveznosti.

Za naročilo storitev velja kakršnokoli naročilo, ki jo Naročnik posreduje Ponudniku v pisni ali elektronski obliki.

11.člen

S pogodbo se ponudnik in naročnik tudi dogovorita o tehnični podpori, ki se praviloma izvede preko elektronske pošte info@websitedepotslo.com.

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI PONUDNIKA STORITEV

12.člen

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja Internet.

 

13.člen

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav ponudnika.

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev ponudnika.

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKA

 

14.člen

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

 

15.člen

Naročnik je dolžan reklamirati račun v roku največ 8-ih dni od prejema.

16.člen

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike.

Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

 

17.člen

Naročnik mora upoštevati splošne pogoje ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

 

18.člen

Naročnik se strinja, da bo upošteval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije in drugo, kar bo objavljal na spletnih straneh, prosto avtorskopravnega varstva oziroma dano v uporabo vsem (v javno dobro), razen tistega, za kar avtor izrecno zahteva drugače. Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

19.člen

Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke.

Ponudnik Naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani.

Ponudnik hrani osebne podatke in podatke potrebne za poslovanje za obdobje določeno z zakonom.

ODZIVNI ČAS, NUJNOST DEL INDODATKI CENE

20.člen

Kot odzivnostni čas, se šteje čas, ki preteče med prejemom zahtevka za določeno delo in pričetkom njegovega izvajanja. Morebitna oznaka nujnosti izvedbe dela mora biti izrecno določena že v naslovu elektronskega sporočila poslanega na službo za podporo na info@websitedepotslo.com

 

21.člen

 

Za dela, katere nujnost ni izrecno navedena, se smatra stopnja nujnosti “Navadno“. Predvideni odzivni čas za naloge iz te skupine znaša 3-5 delovnih dni. Dela se obračunajo skladno z veljavnim cenikom.

 

 

22.člen

 

Dela, ki so opredeljena s strani stranke izrecno kot „Nujno“, se začnejo izvajat že naslednji delovni dan. Zahtevek mora biti oddan najkasneje do 15:00 ure tekočega dne, da se prične njegovi izvajanjenaslednji delovni dan. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 50% na veljavne cene storitve.

 

23.člen

 

Dela, opredeljena z oznako “Zelo nujno“, se pričnejo izvajati najkasneje v roku 24 ur od prejema zahtevka. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 100% na veljavne cene.

 

24.člen

 

Za storitve izven delovnega časa (po 15 uri) se zaračuna dodatek v višini 50%, za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%.

 

 

 

Slovenska Bistrica, 10.2.2020

 

 

WEBSITE DEPOT SI d.o.o.

Direktor: Sašo SKLEDAR

Začnimo!

Zahtevajte brezplačen posvet z našimi strokovnjaki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.